به حکم حاسبوا قبل ان تحاسبوا ،ما قبل از حسابرسی ،خودمان به حساب خودمان می رسیم…

  به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: یکی از ضرورت ها در موفقیت برنامه های موسسه ایثار وجود یک نظارت دقیق است. موسسه ایثار بازرسینی به نمایندگی از دو معاونت اداری مالی و پشتیبانی و معاونت فرهنگی ورزشی و توانبخشی به شعب استانی فرستاده تا تمامی مراکز تحت پوشش با نگاه تیز بینی که در […]