ایثار کردستان در مرز تغییر…

   صبح سه شنبه یازدهم دیماه پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه، تهران را به مقصد استان کردستان ترک کرد و در بدو ورود به سنندج شهر هزار تپه مورد استقبال رضا نجفی مدیر کل بنیاد شهید استان و مدیر موسسه شعبه استانی قرار گرفت. وی ضمن بازدید از مراکز موسسه ایثار استان کردستان، در جلسه ای که برگزار […]